Członkowie honorowi

prof. dr hab. Edward Polański

Urodził się w 1932 roku w Brzozdowcach w województwie lwowskim. W 1955 roku ukończył filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel. W roku 1961 zatrudniony został w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Do 1966 roku kontynuował pracę dydaktyczną, co wpłynęło na rozwój i kierunek jego zainteresowań badawczych.

Skupiają się one wokół takich zagadnień, jak sprawność językowa dzieci i młodzieży oraz nauczanie ortografii, gramatyki i słownictwa. E. Polański jest autorem około dwustu prac naukowych z tej dziedziny, w tym autorem lub współautorem kilkudziesięciu książek. Do najważniejszych monografii należą: Badania nad ortografią uczniów (1973), Słownictwo uczniów. Badania, problemy, wnioski (1982) oraz Dydaktyka ortografii i interpunkcji (1987, 1995). Jest również autorem licznych podręcznikówdo nauki języka polskiego oraz autorem, współautorem i redaktorem naukowym wielu słowników ortograficznych, w tym przede wszystkim podstawowego dla polszczyzny Nowego słownika ortograficznego PWN (1999), publikowanego od 2003 roku pod tytułem Wielki słownik ortograficzny PWN.

Wielokrotnie prowadził z ramienia instytucji państwowych badania dotyczące wdrażania nowych podręczników czy programów naukowych oraz jakości kształcenia języka polskiego w szkołach. W 1969 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy Badania nad ortografią uczniów szkół średnich (stan, typologia błędów, przyczyny ich powstawania oraz sposoby zapobiegania), za którą otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W 1978 przyznany mu został stopień doktora habilitowanego. Podstawą jego nadania była praca Studia nad zasobem leksykalnym uczniów. W 1988 roku uzyskał tytuł profesora.

Zawodowo związany byłz Uniwersytetem Śląskim, gdzie w latach 1969-1974 pełnił funkcję kierownika Międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego, w latach 1973-2002 kierownika Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej, w latach 1980-1982 prodziekana Wydziału Filologicznego, w latach 1984-1987 wicedyrektora Instytutu Języka Polskiego. W roku 1977 założył czasopismo „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, którym kierował lub współkierował do roku 2000. Jest członkiem licznych towarzystw i komitetów naukowych oraz kolegiów redakcyjnych czasopism. Działał aktywnie w Oddziale Katowickim (w latach 1975-1991: Sosnowieckim) Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, był jego przewodniczącym w latach 1983-1988.

Bibliografia: E. Polański, Mój życiorys naukowy, „Nauczyciel i szkoła”, nr 2 (9), 2000, s. 251-255.

Zdjęcie: gazeta.us.edu.pl

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych