Statut

STATUT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA POLSKIEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, zwane w dalszych postanowieniach statutu „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.


§ 2

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Towarzystwa jest Kraków.


§ 3

Towarzystwo ma prawo powoływania Oddziałów i Kół na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.


§ 4

Działalność Towarzystwa opiera się przede wszystkim na pracy społecznej jego członków.


§ 5

Towarzystwo ma prawo do używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

 


Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 6

1. Celem Towarzystwa jest krzewić rozumną miłość języka polskiego, opartą na znajomości jego zasad, rozwoju i znaczenia oraz na rozumieniu zjawisk językowych w ogóle.
2. Realizacja tego celu winna służyć podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej i kulturowej.
3. Towarzystwo nie działa w celu osiągnięcia zysku. Dochód z ewentualnej działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań stosownie do celu określonego w p. 1.


§ 7

Cel określony w § 6. p. 1 Towarzystwo, wykonując zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, osiąga przez:

1) pieczę na sprawnością i kulturą języka polskiego;
2) pogłębianie znajomości języka polskiego;
3) samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami czasopisma pt. „Język Polski” oraz przedsiębranie i ogłaszanie – w miarę potrzeby i możliwości – innych prac i wydawnictw poświęconych językowi polskiemu;
4) zebrania z odczytami, pogadanki, kursy i tym podobne;
5) działalność pomocniczą dla nauki języka polskiego w szkołach;
6) promocję wiedzy o języku polskim za granicą.


§ 7a

Działalność nieodpłatna Towarzystwa obejmuje:

1. pieczę nad sprawnością i kulturą języka polskiego,
2. pogłębianie znajomości języka polskiego,
3. organizowanie zebrań z odczytami,
4. promocję wiedzy o języku polskim za granicą.


§ 7b

Działalność odpłatna Towarzystwa obejmuje:

1. działalność wydawniczą, w szczególności wydawanie czasopisma „Język Polski”, w wersji drukowanej i elektronicznej,
2. organizowanie pogadanek i kursów,
3. działalność pomocniczą dla nauki języka polskiego w szkołach.


§ 7c

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.


§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, której cel Towarzystwa leży na sercu i która uiszcza składkę roczną w obowiązującej wysokości.
2. Składkę za dany rok kalendarzowy należy wpłacić do 31 marca tego roku.


§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może też być osoba niepełnoletnia w wieku od 14 lat za zgodą jej prawnych opiekunów oraz władz szkolnych.
2. Członkowie niepełnoletni mają wszystkie prawa wymienione w § 13 z wyjątkiem punktu 1 oraz prawa głosowania nad uchwałami.
3. Mogą oni być zrzeszeni również w Kołach (np. szkolnych) podległych Zarządom Oddziałów.


§ 11

Członkowie zwyczajni Towarzystwa przyjmowani są na podstawie pisemnej deklaracji uchwałą Zarządów Oddziałów terenowych.


§ 12

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspiera Towarzystwo darowiznami.
4. Nadania godności członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
5. Członkowie zwyczajni mogą jednocześnie być członkami wspierającymi lub honorowymi.


§ 13

1. Członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa mają prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
2) korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa;
3) nabywania wprost w Towarzystwie czasopisma „Język Polski” oraz innych wydawnictw własnych Towarzystwa po cenach ulgowych, ustalonych przez Zarząd Główny Towarzystwa;
4) bezpłatnego uczestniczenia w zebraniach, odczytach itp.;
5) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

2. Członkowie wspierający (jeśli nie są jednocześnie członkami zwyczajnymi lub honorowymi) mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym, oprócz wskazanego w § 13 ust. 1, pkt. 1.


§ 14

1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa;
2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
3) regularnie opłacać składkę członkowską.

2. Członkowie honorowi wspierają Towarzystwo moralnie swoim doświadczeniem, nazwiskiem i autorytetem społecznym.
3. Członkowie wspierający wspierają Towarzystwo darowiznami.


§ 15

1. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

1) dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie;
2) skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej w terminie wskazanym w § 9 ust.2.
3) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.

2. Członkostwo honorowe wygasa przez:

1) dobrowolne zrzeczenie się go zgłoszone na piśmie;
2) skreślenie z listy członków honorowych wskutek działań rażąco sprzecznych z celami statutowymi Towarzystwa na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów przyjętej na wniosek Zarządu Głównego;
3) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.

3. Członkostwo wspierające wygasa przez:

1) dobrowolne zrzeczenie się go zgłoszone na piśmie;
2) skreślenie z listy członków wspierających na podstawie uchwały Zarządu Głównego wskutek zaprzestania wspierania Towarzystwa przez okres co najmniej 5 lat lub w następstwie działań rażąco sprzecznych z celami statutowymi Towarzystwa.

 

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

 

§ 16

1. Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.


§ 17

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

1) uchwalanie programu działalności Towarzystwa i nadawanie kierunku tej działalności;
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną (w tym udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi), Sąd Koleżeński i delegatów;
4) wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
5) uchwalanie zmian statutu;
6) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej;
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa;
8) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Delegatów.


§ 19

1. Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny co 3 lata.
2. O terminie Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Główny winien zawiadomić delegatów co najmniej na 30 dni przed tym terminem.


§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane:

a) na podstawie uchwały Zarządu Głównego;
b) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków lub Zarządów Oddziałów Towarzystwa.

2. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie do 3 miesięcy (nie wliczając miesięcy wakacyjnych: lipca i sierpnia) od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjętej własnej uchwały.


§ 21

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zebraniach Oddziałów Towarzystwa;
2) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz Towarzystwa i osoby zaproszone.


§ 22

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów w I terminie, a bez względu na liczbę obecnych delegatów w II terminie.

b) Zarząd Główny


§23

1. Zarząd Główny składa się z 11 do 13 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. W wypadku ustąpienia lub śmierci któregoś z członków Zarządu w trakcie kadencji Zarząd może dokooptować na jego miejsce nową osobę, z tym że liczba takich dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 składu Zarządu wybranego przez Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd Główny konstytuuje się sam, wybierając ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza, jego zastępcę, skarbnika, jego zastępcę, którzy stanowią prezydium Zarządu Głównego.
4. Członkowie Zarządu TMJP nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Wszyscy członkowie Zarządu składają pisemne oświadczenia w tej sprawie.


§ 24

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
2) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów;
3) zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
4) wydawanie czasopisma pt. „Język Polski” (przy pomocy powoływanego przez Zarząd Główny komitetu redakcyjnego i redaktora naczelnego) oraz innych wydawnictw, zgodnie z § 7 pkt. 3;
5) decydowanie w sprawach przedstawionych przez prezydium Zarządu Głównego;
6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów;
7) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Towarzystwa, określanie terenu ich działalności oraz nadzorowanie tej działalności;
8) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów Towarzystwa lub poszczególnych ich członków;
9) zawieszanie uchwał Walnych Zgromadzeń Oddziałów Towarzystwa, uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów Towarzystwa, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami Towarzystwa;
10) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
11) ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów;
12) rozpatrywanie sprawozdań z działalności prezydium Zarządu Głównego;
13) podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa nie należących do właściwości innych władz;
14) ustalanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych dla Zarządów Oddziałów Towarzystwa;
15) prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa, ustalanie szczegółowych zasad wpłaty składek członkowskich i kontrola regularności ich opłacania.


§ 25

1. Posiedzenia plenarne Zarządu Głównego zwoływane są przez jego prezydium w miarę potrzeby, przynajmniej jednak raz w roku. W zebraniach plenarnych Zarządu Głównego mogą uczestniczyć (bez głosu decydującego) przewodniczący Zarządów Oddziałów oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.


§ 26

Do zakresu działania prezydium Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa;
2) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Towarzystwa;
3) nadzorowanie działalności Oddziałów Towarzystwa;
4) ustalanie regulaminów pracy i instrukcji organizacyjnych biura Zarządu Głównego;
5) bieżąca kontrola nad pracami Komitetu Redakcyjnego „Języka Polskiego”;
6) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów Towarzystwa, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Towarzystwa;
7) inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.


§27

Zebrania prezydium Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.


§ 28

Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego oraz jego prezydium określa regulamin ustalony przez Zarząd Główny.

c) Główna Komisja Rewizyjna


§ 29

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3. Postanowienia § 23 ust. 2 oraz § 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

5. Wszyscy członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej podpisują stosowne oświadczenia w tej sprawie.


§ 30

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa;
2) kontrola opłacania składek członkowskich;
3) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
4) przedstawianie Zarządowi Głównemu i jego prezydium wniosków w sprawie działalności Towarzystwa;
5) uchwalanie regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

d) Sąd Koleżeński


§ 31

1. Sąd Koleżeński składa się z 7 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza;
2. Postanowienia § 23 ust 2 stosuje się odpowiednio.


§ 32

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw spornych między członkami Towarzystwa i jego władzami, dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie.


§ 33

1. W I instancji Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3-osobowym.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I instancji przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego II instancji w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
3. Sąd Koleżeński II instancji rozpatruje sprawy w poszerzonym i zmienionym składzie.
4. Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński II instancji są ostateczne.
5. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.


§ 34

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a) upomnienie;
b) zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od 3 miesięcy do 2 lat;
c) wykluczenie z Towarzystwa.

 

Rozdział V
Władze Oddziałów Towarzystwa

 

§ 35

1. Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Towarzystwa działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu Oddziału podejmuje Zarząd Towarzystwa.
2. Władzami Oddziałów Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd Oddziału;
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

3. Kadencja władz Oddziału trwa 3 lata.

 

a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

 

§ 36

1. Walne Zgromadzenie członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 37

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków Oddziału należy:
1) uchwalanie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych władz Towarzystwa;
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej;
3) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną i członków;
4) wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa;
5) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.


§ 38

1. Walne Zgromadzenie członków zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co 3 lata.
2. Termin Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Oddziału ogłasza co najmniej 10 dni przed tym zgromadzeniem.


§ 39

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału jest zwoływane:

a) na żądanie Zarządu Głównego;
b) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału;
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału;
d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa zrzeszonych w Oddziale.

2. Zarząd Oddziału zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.


§ 40

1. W Walnym Zgromadzeniu członków Oddziału udział biorą:
a) z głosem decydującym – członkowie Towarzystwa zrzeszeni w Oddziale;
b) z głosem doradczym – przedstawiciele Zarządu Głównego i osoby zaproszone.
2. Postanowienia § 22 stosuje się odpowiednio.

 

b) Zarząd Oddziału

 

§ 41

1. Zarząd Oddziału składa się z 3–5 osób.
2. Postanowienia § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio.


§ 42

1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych Towarzystwa;
2) uchwalanie planów działalności Oddziału oraz sprawozdań z ich wykonania;
3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny;
4) decydowanie w sprawach przedstawionych przez członków Oddziału;
5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków;
6) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz Towarzystwa.

2. Zarząd Oddziału w zależności od potrzeby może powoływać Koła (np. szkolne, uczelniane, zakładowe, terenowe itp.) podległe Zarządowi, a działające na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny.


§ 43

Posiedzenia plenarne Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej dwa razy w roku.


§ 44

1. Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie przewodniczącego (ewentualnie i wiceprzewodniczącego), sekretarza i skarbnika, którzy stanowią prezydium Zarządu i kierują bieżącą pracą Oddziału w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
2. Postanowienia § 27 stosuje się odpowiednio.

 

c) Komisja Rewizyjna Oddziału

 

§ 45

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2. Postanowienia § 23 ust. 2 i 3 oraz § 25 ust. 2 i § 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio.


§ 46

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału, a w szczególności jego gospodarki finansowej;
2) składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;
3) przedstawienie Zarządowi Oddziału i jego prezydium wniosków w sprawie działalności Oddziału.

 

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa

 

§ 47

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich;
2) wpływy z działalności statutowej;
3) dotacje;
4) zapisy i darowizny.


§ 48

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny.
2. Władze Oddziałów Towarzystwa są zobowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.
3. Zezwala się Towarzystwu na prowadzenie działalności gospodarczej, jednak może być ona prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z niej (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Pod pojęciem osób bliskich należy rozumieć osoby, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
8. Zabrania się wykorzystania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.


§ 49

1. Oświadczenia w sprawach finansowych i majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby z Zarządu Głównego: przewodniczący lub jego zastępca i skarbnik lub jego zastępca.
2. Członkowie Zarządu składają stosowne oświadczenia w sprawie działalności gospodarczej Towarzystwa:

a) na temat statusu działalności gospodarczej – jest ona działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
b) o przekazywaniu całego dochodu (nadwyżka przychodów nad kosztami) OPP na działalność pożytku publicznego (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 3).

3. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Zarządu Głównego: przewodniczącego lub jego zastępcy oraz sekretarza lub jego zastępcy.


§ 50

Towarzystwo nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Towarzystwa swoim członkom, członkom swoich organów lub swoim pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej osobami bliskimi;
2. przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywać majątku Towarzystwa na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa;
4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz osoby im bliskie.


§ 51

1. Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Delegatów uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych