Patronaty

Zasady przyznawania patronatu honorowego
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

 

 1. Patronatem honorowym Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego mogą być objęte przedsięwzięcia edukacyjne, naukowe, kulturalne o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 2. Patronat honorowy przyznawany jest przedsięwzięciom, które ze względu na swój charakter służą realizacji celów statutowych Towarzystwa.
 3. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego nie obejmuje patronatem honorowym:
  a. przedsięwzięć nastawionych na osiągnięcie zysku, reklamowych, lobbystycznych, politycznych,
  b.
  wszelkiego rodzaju publikacji, w tym portali i witryn internetowych,
  c. przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Towarzystwo i jego oddziały terenowe.
 4. Organizator wydarzenia występuje z prośbą o objęcie wydarzenia patronatem honorowym w formie elektronicznej pod adresem Biura Zarządu Głównego Towarzystwa (tmjp@tmjp.pl) najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą wydarzenia.
 5. Prośba o patronat honorowy powinna zawierać:
  a. opis przedsięwzięcia, uzasadniający przyznanie patronatu honorowego,
  b. listę ewentualnych współorganizatorów,
  c. regulamin, harmonogram lub program imprezy,
  d. informację o terminie i miejscu wydarzenia,
  e. dane kontaktowe osób odpowiedzialnych.
 6. W wypadku imprez cyklicznych patronat honorowy przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
 7. Decyzję o przyznaniu patronatu podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa, a w wyjątkowych sytuacjach – jego Prezydium.
 8. Informacja o przyznaniu patronatu lub o odmowie przekazywana jest organizatorowi przedsięwzięcia na piśmie.
 9. Decyzja o odmowie udzielenia patronatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Przyznanie patronatu honorowego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego:
  a. nie wiąże się z udzieleniem organizatorom przedsięwzięcia wsparcia finansowego, rzeczowego ani organizacyjnego,
  b. nie oznacza udziału członków Zarządu Głównego Towarzystwa w wydarzeniu.
 11. Organizator przedsięwzięcia, które otrzymało patronat honorowy, jest zobowiązany do:
  a. poinformowania uczestników oraz współorganizatorów o tym fakcie,
  b. odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszeń, plakatów, ulotek, banerów) przez umieszczenie na nich informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem honorowym Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego,
  c. dołączenia informacji o patronacie honorowym na stronie internetowej przedsięwzięcia (jeżeli taka istnieje). 
 12. Informacja o przyznaniu patronatu honorowego będzie zamieszczana na stronie internetowej Towarzystwa.
 13. W terminie 30 dni od zakończenia wydarzenia jego organizator zobowiązany jest złożyć w Biurze Zarządu Głównego Towarzystwa pisemne sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia, dołączyć do sprawozdania dokumentację oraz zdjęcia (jeśli takie były robione). 
 14. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy zaszły okoliczności, o których organizator nie poinformował Towarzystwa, przyznany patronat honorowy może zostać cofnięty. Decyzja o cofnięciu patronatu honorowego jest ostateczna, a organizatorowi nie przysługuje odwołanie.
 15. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych