Publikacje dawniejsze

Publikacje książkowe Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

wydane do roku 2010

Uwaga: Brak wskazania wydawcy oznacza, że jest to publikacja własna TMJP, w innych wypadkach wskazano współpracujące wydawnictwo. W obrębie poszczególnych działów zachowano układ chronologiczny pierwszych wydań.

 

Biblioteczka TMJP

 

[1] Nr 1. Kazimierz Nitsch, O języku polskim — obszar, narzecza, pokrewieństwo, dzieje, opracowania, G. Gebethner i Sp., Warszawa 1920, wyd. 2. 1921.
[2] Nr 2. Wybór z pism Jana Kochanowskiego, wydany ściśle według pierwszych druków, objaśniony przez K. Nitscha, Gebethner i Wolff, Kraków 1920, wyd. 2. popr. Warszawa 1948 (online: Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa).
[3] Nr 3. Andrzej Gawroński, O błędach językowych, Gebethner i Wolff, Warszawa 1921 (online: Śląska Biblioteka Cyfrowa).
[4] Nr 4. Juliusz Zborowski, Wskazówki do zbierania nazw geograficznych, Gebethner i Wolff, Warszawa 1923 (online: Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa).
[5] Nr 5. Witold Taszycki, Polskie nazwy osobowe, Gebethner i Wolff, Warszawa 1924 (online: Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa).
[6] Nr 6. Głosownia języka polskiego. I. J. Rozwadowski, Ogólne zasady głosowni, Gebethner i Wolff, Kraków 1925 (online: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa).
[7] Nr 7. Głosownia języka polskiego. II. K. Nitsch, Dzisiejszy system głosowy, Gebethner i Wolff, Kraków 1925 (online: Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa).
[8] Nr 8. Stanisław Szober, Życie wyrazów. I. Powstanie wyrazów, Gebethner i Wolff, Kraków 1929 (online: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa).
[9] Nr 9. Stanisław Szober, Życie wyrazów. II. Zamieranie i przemiany wyrazów, Gebethner i Wolff, Kraków 1930 (online: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa).
[10] Nr 10. Prawidła poprawnej wymowy polskiej, ze słowniczkiem, w oprac. Z. Klemensiewicza, Gebethner i Wolff, Kraków 1930 (online: Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa, Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa), wyd. 2. 1946, wyd. 3. 1958, wyd. 4. popr. Ossolineum, Wrocław 1964, wyd. 5. Ossolineum, Wrocław 1967, wyd. 6. Ossolineum, Wrocław 1973, wyd. 7. poszerz., uzup. S. Urbańczyk, Kraków 1988, wyd. 8. uzup. S. Urbańczyk, Baran i Suszczyński Sp. z o.o., Warszawa 1995.
[11] Nr 11. Urywki języka I. Krasickiego według pierwszych druków, objaśnione przez K. Nitscha, Gebethner i Wolff, Kraków 1938 (online: Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa).
[12] Nr 12. Mieczysław Małecki, Język polski na południe od Karpat (z 2 mapami), Kraków 1938 (online: Małopolska Biblioteka Cyfrowa, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa).
[13] Nr 13. Północnopolskie teksty gwarowe od Kaszub po Mazury, pod red. K. Nitscha, Kraków 1955.
[14] Nr 14. Śląskie teksty gwarowe, pod red. A. Zaręby, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.
[15] Nr 15. Artur Passendorfer, Z pobojowiska „błędów językowych”, w oprac. S. Urbańczyka, Ossolineum, Wrocław 1964.
[16] Nr 16. Stanisław Urbańczyk, Słowniki. Ich rodzaje i użyteczność, Ossolineum, Wrocław 1964, wyd. 2. Ossolineum, Wrocław 1967, wyd. 3. poszerz. Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, Kraków–Katowice 1991.
[17] Nr 17. Stanisław Urbańczyk, Nazwy naszych stolic, Ossolineum, Wrocław 1965.
[18] Nr 18. Zenon Klemensiewicz, Pogadanki o języku, Ossolineum, Wrocław 1966.
[19] Nr 19. Stanisław Rospond, Pogadanki o śląskim nazewnictwie, Ossolineum, Wrocław 1969.
[20] Nr 20. Alfred Zaręba, Śląsk w świetle geografii językowej, Ossolineum, Wrocław 1974.
[21] Nr 21. Maria Karpluk, Mowa naszych przodków (podstawowe wiadomości z historii języka polskiego do końca XVIII w.), Kraków 1993 (online: Małopolska Biblioteka Cyfrowa).
[22] Nr 22. Marian Kucała, Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994, wyd. 2. poszerz. Kraków 2002.
[23] Nr 23. Maria Malec, O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i współczesność, Kraków 1996.
[24] Nr 24. Stanisław Urbańczyk, Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, wyd. 4. zmien. i poszerz., Kraków 2000.
[25] Nr 25. Wiktor Darasz, Mały przewodnik po wierszu polskim, Kraków 2003.

 

Książeczki staropolskie

 

[26] Bogurodzica. Pierwszy polski hymn narodowy, wyd. i obj. J. Łoś, Księgarnia M. Arcta, Lublin 1921 (online: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa).
[27] Jan Kochanowski, Szachy, wyd. i obj. K. Nitsch, Księgarnia M. Arcta, Lublin 1923.
[28] Życiorys własny Mikołaja Reja, wyd. i obj. H. Gaertner, Księgarnia M. Arcta, Lublin 1926.

 

Seria Małych Słowników Języka Polskiego

 

[29] Walery Pisarek, Kieszonkowy słowniczek ortograficzny, Ossolineum, Wrocław 1976, wyd. 2. Kraków 1983, wyd. 3. Kraków–Warszawa 1987, wyd. 4. Zrzeszenie Księgarstwa, Warszawa 1989, wyd. 5. Spółka Wydawniczo-Księgarska, Kraków–Warszawa 1995, wyd. 6. uaktual. Oficyna Wydawnicza Rytm, Kraków–Warszawa 2005.

[30] Władysław Lubaś, Stanisław Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Kraków–Warszawa 1990, wyd. 2. poszerz. Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, Kraków–Katowice 1993, wyd. 3. Kraków–Katowice 1994.
[31] ABC… polskiej gramatyki. Leksykon szkolny, oprac. J. Kwiek-Osiowska, Spółka Wydawniczo- Księgarska, Kraków–Warszawa 1992, wyd. 2. 1994.
[32] Stanisław Bąba, Jarosław Liberek, Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Kraków–Warszawa, wyd. 2. 1992, wyd. 3. Spółka Wydawniczo-Księgarska, Kraków–Warszawa 1994, wyd. 4. Oficyna Wydawnicza Rytm, Kraków–Warszawa 2003.
[33] Henryk Wróbel, Krystyna Kowalik, Alicja Orzechowska, Teresa Rokicka, Mały słownik odmiany wyrazów trudnych, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Warszawa 1993.
[34] Mały słownik poprawnej polszczyzny, zestawił Marian Kucała, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Kraków–Warszawa 1995.
[35] Jan Godyń, Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Kraków–Warszawa 1995, wyd. 2. Oficyna Wydawnicza Rytm, Kraków-Warszawa 2006.
[36] Bożena Cząstka-Szymon, Helena Synowiec, Krystyna Urban, Mały słownik terminów gramatycznych, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Kraków–Warszawa 1996, wyd. 2. Oficyna Wydawnicza Rytm, Kraków–Warszawa 2005.
[37] Piotr Żmigrodzki, Mały słownik synonimów, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Kraków–Warszawa 1997, wyd. 2. Oficyna Wydawnicza Rytm, Kraków–Warszawa 2006.
[38] Andrzej S. Dyszak, Mały słownik rzeczowników osobliwych (o nietypowej odmianie), Spółka Wydawniczo-Księgarska, Kraków–Warszawa 1999, wyd. 2. Oficyna Wydawnicza Rytm, Kraków–Warszawa 2007.
[39] Aldona Skudrzyk, Krystyna Urban, Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej, Kraków–Warszawa 2000.
[40] Piotr Żmigrodzki, Mały słownik antonimów, Oficyna Wydawnicza Rytm, Kraków–Warszawa 2001, wyd. 2. 2006.
[41] Mały słownik odmiany nazw własnych, pod red. A. Cieślikowej, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2002, wyd. 2. popr. Oficyna Wydawnicza Rytm, Kraków–Warszawa 2008.
[42] Katarzyna Wyrwas, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Mały słownik terminów teorii tekstu, Oficyna Wydawnicza Rytm, Kraków–Warszawa 2005.
[43] Andrzej S. Dyszak, Mały słownik czasowników osobliwych (o niepełnej odmianie), Oficyna Wydawnicza Rytm, Kraków–Warszawa 2007.
[44] Aldona Skudrzyk, Krystyna Urban, Wielką czy małą literą? Mały słownik użycia wielkich liter w polskich tekstach, Kraków–Warszawa 2009.

 

Poza seriami

 

[45] Jan Rozwadowski, O zjawiskach i rozwoju języka, Kraków 1921, wyd. 2. poszerz. 1950 (online: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa).
[46] Stanisław Szober, Zarys językoznawstwa ogólnego, zesz. I, 1924 (online: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych).
[47] Henryk Gaertner, O szyku przymiotników, Gebethner i Wolff, Lublin 1924.
[48] Henryk Gaertner, Ze studiów nad językiem polskim w XVI w. (Kto jest autorem życiorysu Reja?), Gebethner i Wolff, Warszawa 1925.
[49] Michał Abiński, Obrazy głosek polskich. 47 przekrojów podających układ narządów mowy przy poszczególnych głoskach, Gebethner i Wolff, Kraków 1925 (online: Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa).
[50] Andrzej Gawroński, Szkice językoznawcze, Gebethner i Wolff, Warszawa 1928 (online: Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa).
[51] Tytus Benni, Palatogramy polskie, Gebethner i Wolff, Kraków 1931 (online: Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa).
[52] Franciszek Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, tom I: A–J 1952–1956, tom II: K–Kot 1958–1965, tom III: Kotar–Kysz 1966–1969, tom IV: La–Łapucha, 1970–1974, tom V: Łasia–Łżywy, 1975–1982, Kraków.
[53] Kazimierz Nitsch, Wybór pism polonistycznych, Ossolineum, tom I 1954, tom II: Studia wyrazowe 1955, tom III: Pisma pomorzoznawcze 1954, tom IV: Pisma dialektologiczne, 1958.
[54] Kazimierz Nitsch, Dialekty języka polskiego (z 3 mapami), Ossolineum, Wrocław 1957.
[55] Kazimierz Nitsch, Ze wspomnień językoznawcy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960 (online: Małopolska Biblioteka Cyfrowa).
[56] Zenon Klemensiewicz, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.
[57] Polszczyzna piękna i poprawna, w oprac. S. Urbańczyka, Ossolineum, Wrocław 1963, wyd. 2. poszerz. 1966.
[58] Nazwy i nazwiska. Porady językowe, w oprac. S. Urbańczyka, Ossolineum, Wrocław 1964.
[59] Ortografia polska, w oprac. Z. Klemensiewicza, ze słownikiem w oprac. W. Pisarka, Ossolineum, Wrocław 1968, wyd. 2 uzup. 1972.
[60] Jan Ożdżyński, Polskie słownictwo sportowe, Ossolineum, Wrocław 1970.
[61] Język Polski. Zeszyt jubileuszowy. Bibliografia roczników 1–50, Kraków 1971.
[62] Krystyna Pisarkowa, Wyliczanki polskie, Ossolineum, Kraków 1975, wyd. 2. 1988.
[63] O języku poetyckim Jana Kochanowskiego. Wybór artykułów z „Języka Polskiego”, wyb. i oprac. M. Kucała, Kraków 1984.
[64] Joanna Kwiek-Osiowska, Innowacje językowe w nauczaniu szkolnym, Kraków 1988.
[65] Joanna Kwiek-Osiowska, Szkolna terminologia nauki o języku (w układzie systematycznym) dla nauczycieli i uczniów, Kraków 1988.
[66] Bożena Cząstka, Helena Synowiec, Kształcenie sprawności językowej (ćwiczenia dla uczniów środowiska śląskiego), Kraków 1990.

 

Opracował Piotr Żmigrodzki

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych