Członkowie honorowi

prof. dr hab. Zygmunt Saloni

Urodził się w 1938 roku w Warszawie, jest absolwentem filologii polskiej UW (1960) oraz matematyki UW (1971). W roku 1968 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, w 1976 roku stopień doktora habilitowanego, również w tej dziedzinie. Tytuł profesora zwyczajnego został mu nadany w 1988 roku.

Zainteresowania badawcze Z. Saloniego koncentrują się wokół gramatyki języka polskiego oraz leksykografii. Jest autorem lub współautorem fundamentalnych i wielokrotnie wznawianych dzieł dotyczących składni i morfologii polskiej. Wśród najważniejszych publikacji wymienić można monografie: Cechy składniowe polskiego czasownika (1976), Wstęp do koniugacji polskiej (wyd. I 2000), Czasownik polski: odmiana, słownik (wyd. I 2001) oraz Składnia współczesnego języka polskiego (we współautorstwie z M. Świdzińskim, wyd. I 1981). Do najbardziej znaczących opracowań leksykograficznych należą: Słownik gramatyczny języka polskiego (współautor, wyd. I 2007) oraz Schematyczny indeks a tergo polskich form wyrazowych (współautorstwo wraz z J. Tokarskim, wyd. I 1993). W latach 80 XX wieku podejmował inicjatywy zmierzające ku nowemu wydaniu Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, później kierował pracami nad suplementem do Słownika języka polskiego PWN pod red. M. Szymczaka (wyd. 1992). Z. Saloni jest również współautorem licznych słowników ortograficznych języka polskiego, słowników dwujęzycznych, polsko-angielskich i angielsko-polskich (pisanych we współpracy z T. Piotrowskim) oraz prac dydaktycznojęzykowych, przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli. Od początku lat 60. XX. wieku wielokrotnie wypowiadał się (w dyskusjach naukowych, na łamach czasopism naukowych i innych) w kwestiach normy językowej, szczególnie ortograficznej, i jej kodyfikacji. Wyniki badań prof. Zygmunta Saloniego nad strukturą składniową i fleksyjną polszczyzny znalazły w XXI wieku szerokie praktyczne zastosowanie w lingwistyce komputerowej i korpusowej.

Zawodowo Z. Saloni związany jest obecnie z Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracował na Wydziale Polonistyki UW, w Filii UW w Białymstoku (przekształconej w r. 1997 w samodzielny uniwersytet) oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz członkiem honorowym Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Zdjęcie: Piotr Żmigrodzki

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych