Aktualności

Przeciw wulgaryzacji języka debaty publicznej

Zarząd Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, działając zgodnie ze swoim statutem, por. par. 6, punkty:

1. Celem Towarzystwa jest krzewić rozumną miłość języka polskiego, opartą na znajomości jego zasad, rozwoju i znaczenia oraz na rozumieniu zjawisk językowych w ogóle.

2. Realizacja tego celu winna służyć podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej i kulturowej.

wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec szerzącej się praktyki używania wulgaryzmów w komunikacji w przestrzeni publicznej. Zarząd apeluje o solidarną ochronę wielkiego dobra, jakim jest nasz ojczysty język, i praktykowanie takich sposobów komunikacji publicznej, które nie ranią żadnej ze stron i nie przyczyniają się do budowania trudnych do usunięcia barier. Zarząd zachęca do refleksji nad językiem jako instrumentem odpowiedzialnego działania w społeczeństwie i podejmowania świadomego wysiłku na rzecz przezwyciężenia złych praktyk, szkodzących Polsce i Polakom, niezależnie od wyznawanego światopoglądu.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych