Aktualności

Konferencja naukowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (16–18 IV 2020 r.)

W 2020 roku Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego obchodzić będzie jubileusz stulecia swojego istnienia, a także ukazanie się setnego rocznika swojego organu prasowego – czasopisma „Język Polski”. Te prześwietne rocznice Zarząd Główny TMJP pragnąłby uczcić, organizując (we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Instytutem Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk) konferencję naukową pod hasłem „Język polski - między tradycją a współczesnością”, która odbędzie się w dniach 16–18 kwietnia 2020 roku w Krakowie, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie: http://100.tmjp.pl/.

Do udziału w tej konferencji chcieliśmy serdecznie zaprosić wszystkich badaczy polszczyzny z kraju i z całego świata, aby wspólnie świętować i pochylać się nad jeszcze niezgłębionymi tajemnicami języka polskiego. Szeroko zakreślony temat konferencji niech będzie świadectwem otwartości organizatorów na wszelkie pola tematyczne, zespoły problemowe i metodologie, z których kilka wymieniamy tylko jako przykłady:

 •  metodologia badań językoznawczych – dawne szkoły i nowe propozycje,
 •  polszczyzna wieków dawnych – nieznane fakty i nowe perspektywy badawcze,
 •  leksykografia języka polskiego – dorobek i potrzeby w tym zakresie,
 •  język polski w mediach – problemy stylistyczne, pragmatyczne i etyczne,
 •  gatunki tekstów dawnych i współczesnych,
 •  polszczyzna w szkole – dawne problemy i nowe metody,
 •  nauczanie języka polskiego jako obcego – wyzwania XXI wieku,
 •  lingwistyka komputerowa w refleksji nad polszczyzną współczesną i dawną,
 •  polszczyzna w badaniach korpusowych,
 •  dawny i współczesny język wsi – dialektologia i socjolingwistyka,
 •  system gramatyczny polszczyzny – 40 lat po „żółtej gramatyce”,
 •  polszczyzna jako język urzędowy i państwowy – rola instytucji w pielęgnowaniu języka,
 •  „polszczyzna kręgów zainteresowań” – leksyka socjolektalna i profesjolektalna,
 •  kodyfikacja, kultura języka i popularyzacja wiedzy o języku a współczesne potrzeby i oczekiwania Polaków.

Ufamy, że nasza konferencja stanie się prawdziwym świętem polszczyzny, jej miłośników i badaczy, niezależnie od szczegółowych zainteresowań i poglądów metodologicznych.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych